ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mision) การพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ (Vision)

“แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม”

 

พันธกิจ (Mision)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพออยู่พอกิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

4.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

5. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม การทำอาชีพเสริม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เสมอภาค

8. จัดให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การดูแลกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

10. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชนต่างๆ ในการเข้าร่วมตรวจสอบการทำงาน เพิ่มศักยภาพองค์การ เพื่อเตรียมรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง

11. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21