ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง – แกลง
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ประมาณ 2 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดระยอง ประมาณ 45 กิโลเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนที่
อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
     องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีเนื้อที่ 134.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 83,939 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดกับตำบลพลงตาเอี่ยม
อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดกับตำบลชำฆ้อ,เขาน้อย
อำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ติดกับตำบลกระแสบน
อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดกับตำบลบางบุตร,หนองบัว
อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ติดกับตำบลป่ายุบใน
อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาและโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และสวนยางพารา

เขตการปกครอง
ตำบลชุมแสงประกอบด้วยหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน
      - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเต็มทั้งหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 2,3,4,6,7,8
      - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงบางส่วน 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 1,5
      - ท้องถิ่นอื่นในตำบล เทศบาลตำบลจำนวน 1 แห่งคือ  เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ตารางที่  1  แสดงชื่อหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.
ตำแหน่งในสภา อบต.
1.
บ้านชุมแสง
ว่าที่ร้อยโทฉัฐวัฒน์  เฉลิมฤทธิวัฒน์
(กำนันตำบลชุมแสง)
นายสมพร  วงษ์ประดิษฐ์
นายปกรณ์  พูลทวี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.1

2.
บ้านสันติสุข
นายบุญชู  ยิ้มเยื้อน
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2)
นายธงไชย  แท่นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.2
3.
บ้านคลองไผ่
นายไพศาล  บุตรน้ำเพชร
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3)
นายมานิจ  รัตนบัลลังก์
นายสมศักดิ์  อริยสัจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.3
4.
บ้านหนองม่วง
นายศรีชล  สุขเจริญ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4)
นายสุชาติ  ขันปุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
5.
บ้านเขาตาอิ๋น
นายพงศ์สิริ  กิติกรเศรษฐ์
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5)
นายอำนาจ  ปราศจาก
นายบรรยง  ยาศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.5
6.
บ้านแก่งหวาย
นายธงไชย  โรจนวณิชยากร
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6)
นายทรัพย์อรัญ  เนื่องจำนงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.6
7.
บ้านวังโพลง
นายเสกสรรค์  คณะศูนย์
นายสมศักดิ์  หลำเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.7
8.
บ้านมะงั่ว
นายสมควร   โสภา
นายสมยศ   วงศ์ภิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ม.8
 
 
 
นายอัครสิทธิ์    จอมสืบ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง)
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง แยก ชาย , หญิง
หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน(หลัง)
จำนวนประชากรรวม(คน)
จำนวนประชากร(รวม)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
1
2
3
4
5
6
7
8
ชุมแสง
สันติสุข
คลองไผ่
หนองม่วง
เขาตาอิ๋น
แก่งหวาย
วังโพลง
บ้านมะงั่ว
560
712
294
422
286
476
297
163
1,164
798
792
762
417
1,013
793
411
582
374
385
424
203
511
376
195
582
424
407
338
214
502
417
216
รวม
3,210
6,150
3,050
3,100
ประชากร 
มีประชากรทั้งสิ้น  6,150  คน  เป็นชาย 3,050  คน  เป็นหญิง 3,100 คน  ครัวเรือนทั้งสิ้น 3,210 ครัวเรือน
(ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอวังจันทร์ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
 รายได้เฉลี่ยของบุคคลโดยประมาณ  ๘๔,๓๑๒   บาท (ข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๕๗)
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 8 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21