ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ด้านการบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
     1.การคมนาคม
          -  มีถนนลูกรังจำนวน  60  สาย
          -  มีถนนลาดยาง    11   สาย
          -  มีถนนคอนกรีต    5   สาย    
     2.การโทรคมนาคม
          - ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข      -   แห่ง 
     3.  การไฟฟ้า  
          -   มีไฟฟ้าเข้าถึง       8  หมู่บ้าน
          -   ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  97  ของครัวเรือนในหมู่บ้าน
     4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
          -  คลอง   22  สาย          
          -  บึง,หนองและอื่นๆ     7  แห่ง
     5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -  อ่างเก็บน้ำ,ฝายน้ำล้น  24   แห่ง
          -  บ่อน้ำตื้น  (งบประมาณของ อบต. สมทบ)    111   แห่ง
          -  บ่อบาดาลสาธารณะ  32    แห่ง
          -  ประปาหมู่บ้าน    8    แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ          -   แห่ง
     -  ศูนย์ อปพร.        1  ศูนย์ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ตำบลชุมแสงมีทรัพยากร ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มีธาตุอาหารสูงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่พ้นสภาพป่า ราษฎรได้ปลูกพืชเศรษฐกิจครอบคลุมพื้นที่โดยทั่วไปคงเหลือพื้นที่ป่าสงวนน้อยมาก
 
มวลชนจัดตั้ง
     -  ลูกเสือชาวบ้าน     2  รุ่น
     -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     1  รุ่น
     -  ตำรวจชุมชน     1  รุ่น
 
ตำบลชุมแสงมีศักยภาพของชุมชน  , พื้นที่ , บุคคลากรที่เอื้อต่อการพัฒนา  ดังนี้
     การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท  12   กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม  ดังนี้
          - กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยาง    3   กลุ่ม
          - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      4   กลุ่ม
          - กลุ่มเกษตรกร      3   กลุ่ม
          - กลุ่มยุวเกษตรกร       4   กลุ่ม
          - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ      8   กลุ่ม
          - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    2   กลุ่ม
          - กลุ่มผู้ใช้น้ำ     2   กลุ่ม
          - กลุ่มเยาวชน    8   กลุ่ม
          - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน   4   กลุ่ม
          - กลุ่มอาชีพสตรี     8   กลุ่ม
          - กลุ่มประชาคมหมู่บ้าน    8   กลุ่ม
          - กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.)     2   กลุ่ม
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,260
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,590
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,168
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 2 86 3,260 4,269 34,590 37,208 83,168 18.206.194.21