ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘13 มี.ค. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง พ.ศ. 255313 มี.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256113 มี.ค. 2566
4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐13 มี.ค. 2566
5พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐13 มี.ค. 2566
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘13 มี.ค. 2566
7แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกันควบคุมละระงับโรคติดเชื้อ COVID-1920 เม.ย. 2565
8หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร26 มี.ค. 2564
11พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 254226 มี.ค. 2564
12พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254326 มี.ค. 2564
13พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 มี.ค. 2564
14พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 มี.ค. 2564
15พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง26 มี.ค. 2564
16พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่26 มี.ค. 2564
17พระราชบัญญัติภาษีป้าย26 มี.ค. 2564
18พระราชบัญญัติโรงแรม26 มี.ค. 2564
19พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564
20พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
3,174
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
34,504
ปีที่แล้ว
37,208
ทั้งหมด
83,082
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 86 137 3,174 4,269 34,504 37,208 83,082 18.206.194.21