ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
     สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดระยอง ประมาณ ๔๕ กิโลเมตรรายละเอียดปรากฏตามแผนที่
อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

     องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีเนื้อที่ ๑๓๔.๓๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๓,๙๓๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ
 
ทิศเหนือ

ติดกับตำบลบ่อทอง

อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี

ทิศใต้

ติดกับตำบลพลงตาเอี่ยม

อำเภอวังจันทร์

จังหวัดระยอง

ทิศตะวันออก

ติดกับตำบลชำฆ้อ,เขาน้อย

อำเภอเขาชะเมา

จังหวัดระยอง
 

ติดกับตำบลกระแสร์บน

อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก

ติดกับตำบลบางบุตร,หนองบัว

อำเภอบ้านค่าย

จังหวัดระยอง
 

ติดกับตำบลป่ายุบใน

อำเภอวังจันทร์

จังหวัดระยอง
 
 
มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา และโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  และดินลูกรัง  พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้  และสวนยางพารา

เขตการปกครอง     

ตำบลชุมแสงประกอบด้วยหมู่บ้าน  ๘  หมู่บ้าน
      - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเต็มทั้งหมู่บ้าน  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘
      - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงบางส่วน  ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ ๑,๕
      -  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  เทศบาลตำบลจำนวน  ๑   แห่งคือ   เทศบาลตำบลชุมแสง   อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง
ตารางที่  ๑  แสดงชื่อหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.
ตำแหน่งในสภา อบต.
๑.
บ้านชุมแสง
นายฉัฐวัฒน์  เฉลิมฤทธิวัฒน์
นายมนตรี  ศักดิ์พิบูลรัตน์
นายปกรณ์   พูลทวี
นายอนันต์  วิทยผโลทัย
นายก  อบต.
สมาชิก
สมาชิก
๒.
บ้านสันติสุข
นายบุญชู  ยิ้มเยื้อน
นายธงไชย  แท่นทอง
นายสมโภชน์  วิมล
รองประธานสภาฯ
สมาชิก
๓.
บ้านคลองไผ่
นายไพศาล  บุตรน้ำเพชร
นายสมศักดิ์   อริยสัจ
นางเพ็ญแข  ปราบรัตน์
นายมานิจ  รัตนบัลลังก์
รองนายก  อบต.
ประธานสภาฯ
สมาชิก
๔.
บ้านหนองม่วง
นายสมพร   วงษ์ประดิษฐ์
นายสุชาติ  ขันปุ
นางนิตยา  วงษ์ประดิษฐ์
นายปรีชา  ขันปุ
สมาชิก
สมาชิก
รองนายก  อบต.
๕.
บ้านเขาตาอิ๋น
นายศรีชัย  กิติกรเศรษฐ์
นายเขียน   ยาศรี
นายอุกฤษณ์  กิติกรเศรษฐ์
สมาชิก
สมาชิก
๖.
บ้านแก่งหวาย
นายประยงค์  บุตรน้ำเพชร
นายธเนศ  เนียดพลกรัง
นายสมชาติ  ไชยมี
สมาชิก
สมาชิก
๗.
บ้านวังโพลง
นายจำลอง  ปานยิ้ม
นายสมศักดิ์  หลำเจริญ
นายแสง   คำประวัติ
สมาชิก
สมาชิก
๘.
บ้านมะงั่ว
นายสมควร   โสภา
นายสมยศ   วงศ์ภิญ
นายพิษณุ  เล็กใจซื่อ
สมาชิก
สมาชิก
 
 
 
นายอารักษ์  สัตย์ซื่อ
เลขานุการนายก อบต.
 
 
 
นายอัครสิทธิ์    จอมสืบ
เลขานุการสภาฯ
ปลัด อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนครัวเรือนในเขต  อบต.ชุมแสง  แยก ชาย , หญิง
หมู่ที่
หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน(หลัง)
จำนวนประชากรรวม(คน)
จำนวนประชากร(รวม)
ชาย(คน)
หญิง(คน)ชุมแสง
สันติสุข
คลองไผ่
หนองม่วง
เขาตาอิ๋น
แก่งหวาย
วังโพลง
บ้านมะงั่ว
๕๐๒
๓๑๓
๒๖๓
๔๑๕
๒๕๘
๔๐๒
๒๖๗
๑๔๙
๑,๑๗๖
๗๓๔
๗๖๘
๗๓๐
๔๕๓
๙๘๖
๘๑๙
๔๔๐
๕๘๘
๓๕๕
๓๖๗
๔๐๐
๒๐๙
๔๙๘
๓๙๒
๒๐๕
๕๘๘
๓๗๙
๔๐๑
๓๓๐
๒๔๔
๔๘๘
๔๒๗
๒๓๕
 
 
ประชากร 
     มีประชากรทั้งสิ้น  ๖,๑๐๖  คน  เป็นชาย  ๓,๐๑๔  คน  เป็นหญิง  ๓,๐๙๒  คน  ครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒,๕๖๙ ครัวเรือน (อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗)
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้
     รายได้เฉลี่ยของบุคคลโดยประมาณ   ๘๔,๓๑๒   บาท (ข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๕๗)
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
3,462
เดือนที่แล้ว
3,594
ปีนี้
14,701
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
26,071
ไอพี ของคุณ
3.215.79.204
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 11 43 3,462 3,594 14,701 11,370 26,071 3.215.79.204