ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0-3866-6531 โทรสาร : 0-3866-6530

นายก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ไลน์

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย

รายงานทางการเงิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร

Covid-19

SDGs


ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกันควบคุมละระงับโรคติดเชื้อ COVID-1920 เม.ย. 2565
2หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
3หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน11 พ.ค. 2564
4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร26 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 254226 มี.ค. 2564
6พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254326 มี.ค. 2564
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256226 มี.ค. 2564
8พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253526 มี.ค. 2564
9พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง26 มี.ค. 2564
10พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่26 มี.ค. 2564
11พระราชบัญญัติภาษีป้าย26 มี.ค. 2564
12พระราชบัญญัติโรงแรม26 มี.ค. 2564
13พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564
14พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254226 มี.ค. 2564
15พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล26 มี.ค. 2564
16ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น26 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
314
เมื่อวานนี้
355
เดือนนี้
1,002
เดือนที่แล้ว
3,185
ปีนี้
25,641
ปีที่แล้ว
11,370
ทั้งหมด
37,011
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 314 355 1,002 3,185 25,641 11,370 37,011 44.200.137.63